Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Prístrojové a komunikačné vybavenie ambulancie  

Informačné technológie 

Naša ambulancia je vybavená  moderným informačným systémom od firmy Softprogres, ktorý  umožňuje  paralelne spracovávať dáta na viacerých počítačoch v  sieti. Na pracovisku  máme zosieťované 3 počítače čo šetrí čas nám aj  Vám a  umožňuje samostatne pracovať sestre aj lekárovi bez čakania.  

Celá dokumentácia je vedená v elektronickej  podobe, čo umožňuje okamžitý prístup k informáciám o Vašom zdravotnom stave bez potreby fyzického vytiahnutia karty zdravotnej dokumentácie. Umožňuje  kópiu dokumentácie  poskytnúť  do  pár  sekúnd v prípade  potreby v písomnej ( vytlačenej ) forme alebo  aj v elektronickej podobe  ( formát  .txt  prípadne  .doc ) . Zaslanie dokumentácie vieme spolupracujúcemu kolegovi zrealizovať  aj mailom. 

Systém má priame napojenie  cez  internet na laboratóriá a výsledky laboratórnych vyšetrení nám touto formou prídu  ihneď ako sú v laboratóriu zavedené do ich systému, teda nemusíme čakať  na ich písomné doručenie. 

 

Komunikčné technológie   

 

Na ambulancii  je  priama linka  cez  digitálnu ústredňu ( 033  59 53 414 ) , disponujeme faxom ,  kopírkou, nonstop  pripojením na  internet  . 

Na stránke  www.zlatos.zdravita.com  dostanete kompletné informácie  o našej ambulancii,  na mailovej adrese zlatos@zdravita.com môžete komunikovať bez časovej  straty. 

Telefonické  spojenie je menej vhodné  nakoľko ten čo  volá  má pocit  že sa nedovolá a ten čo je  vyšetrovaný  a  počas  jeho pobytu  v ambulancii telefonicky riešime iného pacienta  má pocit že sa v čase vyhradenom  pre jeho problém zaoberáme iným pacientov . Jeden aj druhý ma kus pravdy .... 

Mailová komunikácia tento problém rieši  a budeme radi ak ju budete  viac využívať. 

 

Vyšetrovacie prístroje 

 

Prstový pulzný oxymeter 

 

  • umožňuje  merať  saturáciou  krvi  kyslíkom  ,  pulzovú  frekvenciu  .  

 

  • V prípade astmatického  záchvatu tak  vieme odmerať závažnosť  záchvatu  a to  cez  vplyv  na  saturáciu  kyslíkom .  

 

 

 

Spirometer SpiroTube Professional

 

Profesionálny nástroj na diagnostiku dýchacích funkcií. Prístroj možno pripojiť prostredníctvom USB rozhrania k PC resp. notebooku.

 

 

Na počítači beží profesionálny program ThorSoft Professional Edition, ktorý komunikuje prostredníctvom USB s prístrojom. Použitie: v prvom rade vyšetrenia pľúcnych funkcií (vitálna kapacita a pod.), diagnostika ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, sledovanie stavu pacienta po medikamentóznej liečbe a pod. Vďaka Polgar protokolu a vstavaným animáciám (Incentive) je možné prístroj používať na vyšetrovanie detí už o 4 rokov. V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je tam napr. turbína, membrána a pod.). Meracia trubica na pohľad vyzerá ako hladká trubica. Vnútornú hladkú plochu meracej trubice možno jednoducho sterilizovať za studena; nie je potrebné používanie antibakteriálneho fi ltru (odporúča sa len používanie náustku). Princípom činnosti prístroja je ultrazvukové meranie prúdenia. Špecifi kácia: presnosť: 3%; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania:80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Softvérový produkt dodávaný s prístrojom „ThorSoft Profesisonal Edition“ zobrazuje parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FIVC, FIV1, EV, PEF, PIF, FEF25, FEF50, FEF75, FIF25, FIF50, FIF75, MIMEF2550, MIMEF2575, FET, EV, ZeroTme, Estimatied Lung Age (odhadovaný funkčný vek pľúc) a frekvenciu dýchania. ThorSoft programový produkt je program s priateľským ovládaním. Program ThorSof Proffessional Edition je softvérový produkt vhodný na vyšetrovanie a diagnostiku veľkého množstva pacientov. Postavenie lekárskej diagnostiky je podporované grafi kou, animáciou a komunikáciou v ľudskej reči. Okrem toho je k dispozícii účinný podporný rozhodovací systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, možnosť pripojiť telemetrický interfejs. Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfi gurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje. Softvér komunikuje s pacientom ľudským hlasom, pacient môže prístroj používať aj sám v pohodlí domova pripojený k vlastnému počítaču. Softvérový produkt obsahuje modul sledovania vplyvu liekov (PRE, POST testy). Programový produkt ThorSoft Professional Edition spolupracuje aj s počítačovým EKG zariadením CARDIAX. Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka. Opcie: telemetrická modul.v

 

pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel